Avís legal de la web de Cellers Maset

Avis legal

Imprimeix

Propietat de la pàgina web i el seu contingut

VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. (en endavant, MASET), amb NIF B63064299, domiciliada a Carretera Vilafranca -Igualada C-15 km 19 08792 - La Granada (Barcelona) i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 35.392, foli 76, full número B-266.168, en compliment de les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N º 166, informa els usuaris de la pàgina web http://www.maset.com, com a titular d’aquestes, de les seves condicions d'accés i ús.

L'accés i utilització a qualsevol pàgina web titularitat de MASET suposa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari de les condicions generals d'accés i ús vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi a qualsevol de les citades pàgines web.

Aquestes condicions generals, per tant, regulen l'accés i ús dels llocs web que MASET posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. La utilització de determinats serveis oferts en algun dels llocs web de serveis MASET es poden regir a més per condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

Quan l'usuari accedeix als llocs web de MASET confirma haver llegit el present Avís Legal.

MASET no garanteix que els continguts de les seves pàgines siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de les pàgines de MASET siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés a aquests.

  • Denominació social: VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L.
  • Domicili social: Carretera Vilafranca -Igualada C-15 km 19 08792 - La Granada (Barcelona).
  • Correu electrònico: info@maset.com
  • Telèfon de contacte: +34 900 200 250
  • Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 08:30 h a 19:30 h.
  • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 35.392, foli 76, full número B-266.168.
  • Número d'identificació social: B63064299.
  • Representant legal: Josep Massana Noya

Resolució de litigis en línia d'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Propietat intel·lectual i industrial

Els llocs web de MASET es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

Els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre tota la informació continguda en llocs web de MASET, entre d'altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades, i tots els elements en ells continguts, són titularitat de MASET excepte aquells continguts que pertanyen a tercers en què l'usuari pot accedir a través d'enllaços.

En cap cas l'accés i ús a les pàgines web de MASET per part dels usuaris, es podrà considerar com que es concedeix llicència d'ús, o dret a cap actiu de MASET o als seus autors legítims, de manera que no implicarà una cessió, ni transmissió o qualsevol classe de renúncia de drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

Correspon a MASET l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels continguts dels seus llocs web en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida tota reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació continguda a les pàgines web de MASET, així com amb el seu disseny i la selecció i model de presentació dels materials inclosos en elles, per a qualsevol fi i mitjà utilitzat, sense l'autorització expressa de MASET o el seu autor legítim.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en les pàgines web de MASET, la seva modificació o supressió de dades, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de MASET donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Exoneració de responsabilitat

Tots els Usuaris d'aquests llocs web ho fan sota el seu propi risc, i en accedir-hi accepten utilitzar-la segons les lleis i usos de trànsit i hauran de respondre davant MASET o altres empreses, per qualsevol dany que pugui haver estat produït com a resultat d'un incompliment d'aquestes obligacions.

Tant l'accés als llocs web de MASET com l'ús que se’n pugui fer de la informació continguda en aquests és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. MASET no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l'accés o ús d'aquesta informació.

MASET no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de qualsevol dany o perjudici que pugui causar al sistema informàtic de l'Usuari, als fitxers o documents emmagatzemats en aquest a conseqüència de l'accés a les Pàgines web de MASET o de l'ús d’informació o d’aplicacions que contingui.

MASET no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en els seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs en els enllaços. L'establiment de l’enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre MASET i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis que s'hi ofereixen. Així mateix, MASET no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'Usuari derivat de l'accés a aquests enllaços de tercers.

Format i canvis en l'avís legal

MASET no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts en les pàgines web, que podran actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d'informació.

MASET es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a les pàgines web MASET i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les Pàgines, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització d’aquestes, i de les Condicions Generals d'Accés i Ús.

Protecció de dades

MASET com a titular dels seus llocs web, informa els Usuaris d’aquests que és el responsable dels tractaments que es realitzen mitjançant els seus llocs web, llevat que expressament s'informi d'altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, MASET respecta la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Les dades personals dels usuaris dels llocs web de MASET, només s'obtindran per ser tractades quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites, consentides i/o legítimes per a les quals s'hagin recaptat. Quan es demanin dades personals a través dels llocs webs de MASET, s'informarà prèviament a l'Usuari de manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades.

L'Usuari haurà de visitar la Política de Privacitat de MASET on trobareu informació detallada respecte la protecció de dades.

Legislació aplicable

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de MASET es regiran per la legislació espanyola. MASET i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Tota la informació que es rebi en les pàgines web de MASET es considerarà cedida a MASET a títol gratuït.

A l'efecte de presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà realitzar a través de l'apartat de contacte de la web maset.com