Condicions d'ús

Condicions d'ús

Condicions d'ús

Condicions generals de Venda i Contractació

1.1. Totes les vendes efectuades per VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. s'entendran sotmeses a les presents Condicions Generals. Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. o al que aquí estipulat tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat per les parts contractants en què aquests pactes particulars prevaldran.

1.2. VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. podrà modificar les especificacions del producte respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, que pot afectar el valor dels productes oferts.

1.3. Només les persones que hagin assolit la majoria d'edat legal podran comprar begudes alcohòliques.

1.4. Mitjançant l'acceptació d'aquest contracte, vostè declara: Que té capacitat per a contractar i que ha llegit i accepta les presents condicions generals. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Clients.

2. Preu i formes de pagament

2.1. El preu del producte és aquell que en el moment de l'acceptació de la comanda per VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. es troba en vigor. Tota comanda està subjecta a l'acceptació d'aquesta per part de VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L., que no enviarà cap comanda fins a comprovar que el pagament s'ha efectuat.

2.2. Els preus dels nostres productes contenen l'IVA aplicable segons la legislació actual. Els preus esmentats en el nostre lloc web, incloent-hi altres conceptes, figuren en euros. Les despeses d'enviament no han estat inclosos en els preus que figuren en el nostre lloc web. Les altres despeses addicionals que puguin originar-se seran assumits pel comprador, que serà informat de tots els imports i del preu final resultant abans de l'acceptació del contracte.

2.3. En cas d'impagament per part del Client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. optarà entre suspendre o cancel·lar qualsevol enviament ulterior o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per qualsevol dany o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al Client. L'anterior esmentat no alliberarà el Client de les seves obligacions contractuals pendents, en relació amb els pagaments deguts i a la recepció de productes.

2.5. Posem a la seva disposició els següents mitjans de pagament per efectuar les seves compres al nostre lloc web:

  • Targeta de crèdit
  • Paypal
  • Bizum
  • Transferència bancària
  • Contrareemborsament

En el cas de seleccionar transferència bancària, se li facilitarà per correu electrònic les dades del compte a la qual haurà de realitzar la transferència.

2.6. Li preguem que tingui en compte que es procedirà al lliurament de la mercaderia quan s'hagi rebut l'import del pagament. Li aconsellem que efectuï el pagament mitjançant targeta bancària, Paypal o Biuzm perquè vostè rebi el producte en el menor temps possible.

3. Condicions de lliurament

3.1. El lliurament de la mercaderia s'efectuarà, llevat de pacte en contra, sense perjudici del que estableixin les clàusules a continuació esmentades. Fins a la sortida de la mercaderia dels nostres magatzems, el client té ple dret a la modificació o cancel·lació de la seva comanda, excepte per a aquells productes que s'haguessin desenvolupat a mida per al client o que fossin encarregats específicament per al Client, per als quals VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. sol·licitarà al Client l'acceptació d'un pressupost o comanda per escrit amb les condicions especials.

3.2. El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què l'empresa de transports hagi posat el/s producte/s a disposició del Client i aquest hagi signat el document de recepció de lliurament. Correspon al Client verificar el/s producte/s a rebre'l i exposar davant del mateix transportista totes les excepcions i reclamacions que poguessin estar justificades en el document de recepció de lliurament, o durant les 24 hores següents a la recepció, en cas de danys no apreciables exteriorment. Alternativament podrà efectuar el lliurament abans de la data pactada, així com efectuar lliuraments parcials si ho estima convenient.

3.3. VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. no serà responsable per la falta de compliment de les seves obligacions quan aquesta es degui a fets que no s'haguessin pogut preveure, o que, tot i ser previstos, fossin inevitables, o impediments aliens a la seva voluntat (tant en casos de força major com de cas fortuït), inclosos entre altres, actes de govern o de l'Administració, vagues laborals pròpies o de tercers o generals, tancaments patronals, desordres civils, terratrèmols i qualsevols altres desastres naturals, manca o impossibilitat d'obtenció de matèries primeres, subministraments o equips, manca de funcionament de les instal·lacions, etc.

3.4. A excepció del que disposen les Condicions Generals, VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. no serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar del retard i/o de la manca de lliurament de la mercaderia, en particular del lucre cessant o qualsevol dany o perjudici emergent derivat del retard o pèrdua de producció que, a conseqüència de l'endarreriment, pogués patir el Client.

4. Clàusula de reserva de domini

4.1. La mercaderia subministrada, sense perjudici que la seva possessió directa hagi estat ja desplaçada al Client, pertany en propietat a VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. fins a la total satisfacció del seu preu. El comprador no podrà donar en penyora, o cedir en garantia a tercers, tant si es tracta de garantia real, ja personal, o qualsevol que fos el mitjà, la mercaderia fins al seu pagament total. Fins que aquest es produeixi, el Client mantindrà la mercaderia en bon estat i la identificarà, si s’escau, com a propietat de VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L.. L'exercici de la reserva de domini no implicarà la renúncia a exigir el compliment del contracte ni a la indemnització de danys i perjudicis.

4.2. No obstant això, en cas d'incompliment de la prohibició de cedir, i sense perjudici de les accions a què hi hagués lloc, el Client cedeix expressament, en virtut del present document, en garantia de qualsevol crèdit enfront de la mateixa a favor de VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L., els crèdits que a favor seu sorgeixin davant de tercers a conseqüència de la transmissió o transformació, total o parcial, de la mercaderia el preu no s'hagi satisfet íntegrament.

4.3. En cas d'embargament o qualsevol altra forma d'intervenció de tercer sobre la mercaderia el preu de la qual no s'hagi satisfet totalment, el Client deixarà constància expressa de l'existència de la present reserva de domini i informarà immediatament i per escrit a VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L..

5. Normes de garantia. Limitació de responsabilitat.

5.1. El Client farà servir la mercaderia i / o el producte sota la seva responsabilitat. VINS ARTESANALS DE QUALITAT S.L. no serà responsable de les conseqüències que poguessin resultar de l'ús indegut del Client, i/o qualsevol tercer.

6. Llei aplicable

6.1. Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.

6.2. Excepte en els supòsits tipificats en la legislació vigent, en els quals no tingui jurisdicció, les parts se sotmeten al tribunal competent, que serà el que correspongui al domicili del consumidor i usuari o al lloc de compliment de l'obligació, per a la resolució de qualsevol litigi que pogués derivar-se de la interpretació, aplicació, compliment, etc. del present contracte.

6.3. L'eventual nul·litat, total o parcial, d'alguna de les condicions generals o particulars, no incidirà en la validesa del contracte en si, havent d'integrar la voluntat de les parts pel que fa a la clàusula nul·la, i sent de plena aplicació la resta de Condicions.

6.4. El Client declara que coneix el contingut del present contracte no solament per la seva redacció en la factura, sinó també perquè les Condicions Generals esteses en el mateix es troben exposades al públic a la pàgina web maset.com. També pot descarregar aquestes condicions generals punxant aquí.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. els jutjats o tribunals corresponents al domicili del consumidor i usuari o al lloc de compliment de l'obligació.