Dret de desistiment

Dret de desistiment

Dret de desistiment

Vostè té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà 14 dies naturals després del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar a Maset, Carretera Vilafranca -Igualada C-15 km 19 08792 - La Granada (Barcelona, Espanya). Telèfon: +34 900.200.250, correu electrònic: info@maset.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Es pot utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, no més tard de 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Vostè haurà de tornar o lliurar directament els béns a Maset, Carretera Vilafranca - Igualada C-15 km 19 08792 - La Granada (Barcelona, Espanya). Telèfon: +34 900.200.250, correu electrònic: info@maset.com, ATT: Departament de devolucions, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, no més tard d’un termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la seva devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Vostè haurà d'assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 • El subministrament de béns el preu del qual depengui de fluctuacions de mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 • El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
 • El subministrament de begudes alcohòliques el preu del qual hagi estat acordat en el moment de firmar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real depengui de fluctuacions de mercat que l'empresari no pugui controlar.

Model de formulari de desistiment

(Si us plau, completeu i envieu aquest formulari únicament si es vol desistir del contracte)

 • A l'atenció de Maset, Carretera Vilafranca -Igualada C-15 km 19 08792 - La Granada (Barcelona, Espanya). Telèfon: +34 900.200.250, correu electrònic: info@maset.com
 • - Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo del meu / desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé
 • - Comanda el / rebut el (*)
 • - Nom del consumidor
 • - Domicili del consumidor
 • - Signatura del consumidor (només si el present formulari es presenta en paper)
 • - Data

(*) Ratlleu el que no s'escaigui.